Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 22 augusti 2019 – Openbaar Ministerie mot ZB

(Mål C-627/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i det nationella målet

Sökande: Openbaar Ministerie

Motpart: ZB

Tolkningsfråga

Om syftet med en europeisk arresteringsorder är verkställighet av ett frihetsstraff som dömts ut i ett verkställbart avgörande av en domare eller domstol – och den europeiska arresteringsordern har utfärdats av en åklagare som deltar i rättskipningen i den utfärdande medlemsstaten och det finns garantier för att åklagaren agerar självständigt vid utövandet av sitt uppdrag i samband med utfärdandet av en europeisk arresteringsorder – gäller då fortfarande villkoret att ett beslut om utfärdande av en europeisk arresteringsorder – och särskilt frågan om beslutet är proportionerligt eller ej – ska kunna överklagas till domstol på ett sätt som till fullo uppfyller kraven på ett effektivt domstolsskydd?

____________