Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 23. augusta 2019 – PAGE International L.da ./Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-630/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: PAGE International L.da.

Žalovaný: Autoridade Tributária e duaneira

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 168 písm. a) a článok 176 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 20061 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“), ako aj zásada neutrality DPH a zásada proporcionality, vykladať v tom zmysle, že portugalský zákonodarca je oprávnený obmedziť právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za výdavky na stravovanie na 50 % podľa článku 21 ods. 1 písm. d) a článku 21 ods. 2 písm. d) Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákon o dani z pridanej hodnoty) [omissis], aj keď zdaniteľná osoba preukáže, že všetky tieto výdavky boli v celom rozsahu použité na výkon jej zdaniteľnej ekonomickej činnosti?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).