Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 10. december 2019 – DQ mod Ministre de la Transition écologique et solidaire og Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Sag C-903/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DQ

Sagsøgte: Ministre de la Transition écologique et solidaire og Ministre de l’Action et des Comptes publics

Præjudicielt spørgsmål

Er anvendelsen af bestemmelserne i artikel 11, stk. 1, i bilag VIII til forordningen om fastsættelse af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber samt de ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på de øvrige ansatte 1 , som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 2 af 22. marts 2004 forbeholdt de tjenestemænd og kontraktansatte, som for første gang ansættes i en national administration efter at have været ansat som tjenestemænd, kontraktansatte eller midlertidigt ansatte i en institution i Den Europæiske Union, eller kan disse bestemmelser ligeledes anvendes af tjenestemænd og kontraktansatte, som vender tilbage til tjenesten i en national administration efter at have været ansat i en institution i Den Europæiske Union og efter, i denne periode, at have været placeret på ventepenge eller på orlov af personlige årsager?

____________

1     Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29.2.1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (Vilkårene for de øvrige ansatte) (EFT 1968, L 56, s. 1).

2     Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22.3.2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EUT 2004, L 124, s. 1).