2019 m. gruodžio 10 d. Conseil d'État (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Byla C-903/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Conseil d'État

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: DQ

Kitos kasacinio proceso šalys: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudicinis klausimas

Ar Reglamento, kuriuo patvirtinti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos1 , iš dalies pakeisto 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/20042 , VIII priedo 11 straipsnio 1 dalies nuostatomis gali pasinaudoti tik pareigūnai ir sutartininkai, kurie pirmą kartą įdarbinami nacionalinėje administravimo institucijoje (po to, kai dirbo pareigūnais, sutartininkais ar laikinais darbuotojais Europos Sąjungos institucijoje), ar ir pareigūnai bei sutartininkai, kurie grįžta į nacionalinę administraciją po darbo Europos Sąjungos institucijoje laikotarpiu, kai jiems buvo suteiktas rezervo statusas ar atostogos dėl asmeninių priežasčių?

____________

1 1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (Tarnybos nuostatai) (OL L 56, 1968, p. 1).

2 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 2 t., p. 130).