Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 10. decembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Lieta C-903/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājs: DQ

Atbildētāji: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 1 , kas grozīta ar Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr723/2004 (2004gada 22marts) 2 , VIII pielikuma 11panta 1punkta noteikumus var attiecināt tikai uz ierēdņiem un līgumdarbiniekiem, kas pirmo reizi ir pieņemti darbā valsts pārvaldē pēc tam, kad viņi ir bijuši nodarbināti Eiropas Savienības institūcijā ierēdņa, līgumdarbinieka vai pagaidu darbinieka statusā, vai arī tā ir paredzēta arī ierēdņiem un līgumdarbiniekiem, kas atgriežas valsts pārvaldes dienestā pēc tam, kad viņi ir veikuši pienākumus Eiropas Savienības institūcijā un šajā laikposmā [valsts pārvaldes dienestā] ir bijuši atvaļināti vai neaktīvā statusā personisku iemeslu dēļ?

____________

1     Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (Civildienesta noteikumi) (OV 1968, L 56, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā: 01. nodaļa 002 sējums, 5. – 118. lpp.).

2     Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (2004. gada 22. marts), ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 2004, L 124, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā: 01. nodaļa, 002. sējums,. 130. – 247. lpp.).