Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 10 december 2019 – DQ / Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Zaak C-903/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Conseil d’État

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: DQ

Verwerende partijen: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciële vraag

Is artikel 11, lid 1, van bijlage VIII bij de verordening tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden1 , zoals gewijzigd bij verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 20042 , uitsluitend bestemd voor ambtenaren en arbeidscontractanten die, na als ambtenaar, arbeidscontractant of tijdelijke functionaris bij een instelling van de Europese Unie te zijn tewerkgesteld, voor het eerst als ambtenaar bij een nationale overheidsdienst worden tewerkgesteld, of vallen ambtenaren en arbeidscontractanten die terugkeren naar de dienst van een nationale overheid nadat zij bij een instelling van de Europese Unie werkzaamheden hebben verricht en in die periode vanwege persoonlijke redenen hun nationale dienstbetrekking hebben onderbroken of verlof hebben genomen, eveneens onder de werking van dit artikel?

____________

1     Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn (PB 1968, L 56, blz. 1).

2     Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB 2004, L 124, blz. 1).