Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 10. decembra 2019 – DQ/Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

(vec C-903/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DQ

Žalovaní: Ministre de la Transition écologique et solidaire, Ministre de l'Action et des Comptes publics

Prejudiciálna otázka

Sú nároky vyplývajúce z ustanovení článku 11 ods. 1 prílohy VIII nariadenia, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, ako aj podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov1 , v znení zmenenom nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 20042 , vyhradené jedine pre tých úradníkov a zmluvných zamestnancov, ktorí sú po prvýkrát pridelení na vnútroštátny orgán štátnej správy po tom, ako boli v postavení úradníka, zmluvného zamestnanca alebo dočasného zamestnanca zamestnaní v inštitúcii Európskej únie, alebo tieto nároky patria aj tým úradníkom a zmluvným zamestnancom, ktorí sa vrátili do štátnej služby na vnútroštátnom orgáne štátnej správy po tom, ako pôsobili v inštitúcii Európskej únie, a počas tohto obdobia im bolo poskytnuté služobné voľno alebo dovolenka z osobných dôvodov?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a osobitné pravidlá, ktoré sa dočasne uplatňujú na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 1968, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 5.

2 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 124, 2004, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130).