Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 11.12.2019 – FO v. Ministère public

(asia C-906/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FO

Vastapuoli: Ministère public

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 15.3.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/20061 19 artiklan 2 kohdan säännöksiä, joiden mukaan ”jäsenvaltion on annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus määrätä seuraamus yritykselle ja/tai kuljettajalle tämän asetuksen rikkomisesta, joka on todettu kyseisen jäsenvaltion alueella ja josta ei ole vielä määrätty seuraamusta, vaikka rikkominen olisi tapahtunut toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella”, ainoastaan kyseisen asetuksen säännösten rikkomiseen vai myös tieliikenteen valvontalaitteista 20.12.1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85,2 joka on korvattu tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista 4.2.2014 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 165/2014,3 säännösten rikkomiseen?

Onko tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 3 artiklan a alakohtaa tulkittava siten, että kuljettaja voi poiketa tieliikenteen valvontalaitteista 20.12.1985 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85, joka on korvattu tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista 4.2.2014 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 165/2014, 15 artiklan 2 ja 7 kohdan säännöksistä, joiden mukaan kuljettajan on milloin tahansa pyynnöstä esitettävä valvontaviranomaiselle piirturilevyt ja kaikki muistiinpanot kuluvalta päivältä ja edeltäviltä 28 päivältä, kun ajoneuvoa käytetään 28 päivän ajanjaksolla matkoihin, joista osaan sovelletaan edellä mainittuja poikkeussäännöksiä ja osa ei oikeuta poikkeamaan valvontalaitteen käytöstä?

____________

1 EUVL 2006, L 102, s. 1.

2 EYVL 1985, L 370, s. 8.

3 Tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 4.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014 (EUVL 2014, L 60, s. 1).