Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Najwyższym (Polsko) dne 27. listopadu 2019 – SC v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

(Věc C-866/19)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Najwyższy

Účastníci původního řízení

Žalobce: SC

Žalovaný: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

Předběžná otázka

Musí být čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení1 vykládán v tom smyslu, že příslušná instituce:

a)    zohledňuje – podle vnitrostátního práva – nepříspěvkové doby v rozsahu nepřekračujícím třetinu součtu příspěvkových dob dosažených na základě vnitrostátního práva a právních předpisů jiných členských států pro účely určení jak teoretické výše dávky (bod i), tak i skutečné výše dávky (bod ii); nebo

b)    zohledňuje – podle vnitrostátního práva – nepříspěvkové doby v rozsahu nepřekračujícím třetinu součtu příspěvkových dob dosažených na základě vnitrostátního práva a právních předpisů jiných členských států pouze pro účely určení teoretické výše dávky (bod i), ale nikoliv skutečné výše dávky (bod ii); nebo

c)    nezohledňuje pro účely určení teoretické výše dávky (bod i), ani skutečné výše dávky (bod ii) doby pojištění dosažené v jiném členském státě při výpočtu limitu nepříspěvkových dob stanoveného vnitrostátním právem?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 166, s. 1; Zvl. vyd. 05/05, s. 72.