Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 13. detsembril 2019 – Fédération bancaire française (FBF) versus Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(kohtuasi C-911/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Fédération bancaire française (FBF)

Vastustaja: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Järelevalveasutuse vastuvõetud suuniste peale võib esitada ELTL artiklis 263 sätestatud tühistamishagi? Jaatava vastuse korral: kas kutseala föderatsioon saab tühistamishagi abil vaidlustada tema liikmetele, kelle huve ta kaitseb, adresseeritud suuniste, mis teda otseselt ega individuaalselt ei puuduta, kehtivust?

2.    Eitava vastuse korral ühele punktis 1 esitatud küsimustest: kas Euroopa Järelevalveasutuse vastuvõetud suuniste kohta võib esitada ELTL artiklis 267 sätestatud eelotsuse küsimuse? Jaatava vastuse korral: kas kutseala föderatsioon saab kehtetuse vastuväite abil vaidlustada tema liikmetele, kelle huve ta kaitseb, adresseeritud suuniste, mis teda otseselt ega individuaalselt ei puuduta, kehtivust?

3.    Eeldusel, et Prantsusmaa pangandusföderatsioon saab kehtetuse vastuväite abil vaidlustada Euroopa Pangandusjärelevalve 22. märtsil 2016 vastuvõetud suuniste kehtivust, siis kas Euroopa Pangandusjärelevalve on nende suuniste vastuvõtmisega ületanud volitusi, mis on talle antud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrusega nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve)1 ?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT 2010, L 331, lk 12).