Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 13. decembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Fédération bancaire française (FBF)/Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

(Lieta C-911/19)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Fédération bancaire française (FBF)

Atbildētāja: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

Prejudiciālie jautājumi

Vai par Eiropas uzraudzības iestādes izdotām pamatnostādnēm var celt prasību atcelt tiesību aktu, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantā? Ja atbilde ir apstiprinoša, vai profesionāla federācija, prasot atcelt tiesību aktu, var apstrīdēt tādu pamatnostādņu spēkā esamību, kas adresētas locekļiem, kuru intereses tā aizstāv, un kas to neskar nedz tieši, nedz individuāli?

Ja uz vienu no diviem pirmajā punktā uzdotajiem jautājumiem tiek sniegta noliedzoša atbilde, vai par Eiropas uzraudzības iestādes izdotām pamatnostādnēm var iesniegt lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, kas paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantā? Ja atbilde ir apstiprinoša, vai profesionāla federācija var izņēmuma kārtā apstrīdēt tādu pamatnostādņu spēkā esamību, kas adresētas locekļiem, kuru intereses tā aizstāv, un kas to neskar nedz tieši, nedz individuāli?

Gadījumā, ja Fédération bancaire française izņēmuma kārtā var apstrīdēt Eiropas Banku iestādes 2016. gada 22. martā pieņemtās pamatnostādnes, vai šī iestāde, izdodot šīs pamatnostādnes, pārsniedza pilnvaras, kuras tai piešķirtas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi) 1 ?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV 2010, L 331, 12. lpp.).