Recurs introdus la 19 decembrie 2019 de European Federation of Public Service Unions (EPSU) împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua extinsă) din 24 octombrie 2019 în cauza T-310/18, EPSU și Goudriaan/Comisia

(Cauza C-928/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: European Federation of Public Service Unions (reprezentanți: R. Arthur, solicitor, K. Apps, barrister)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Jan Willem Goudriaan

Concluzii

Recurenta solicită Curţii:

admiterea recursului;

anularea hotărârii atacate;

anularea deciziei Comisiei din 6 martie 2018;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentului recurs și procedurii în fața Tribunalului

Motivele și principalele argumente

Recurenta susţine că prezentul recurs trebuie admis întrucât Tribunalul a săvârşit erori de drept.

PRIMUL MOTIV: Directivele adoptate prin decizie a Consiliului în temeiul articolului 155 alineatul (2) TFUE au o natură legislativă

Tribunalul a săvârşit o eroare prin faptul că a calificat procedura urmată în temeiul articolelor 154 şi 155 TFUE ca incapabilă să conducă la adoptarea unor acte juridice de natură legislativă.

Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene stabileşte că măsurile adoptate prin intermediul celei de a doua proceduri au aceleaşi consecinţe ca alte directive.

Tratatul de la Lisabona nu a redus rolul partenerilor sociali şi nici nu a alterat natura măsurilor adoptate prin intermediul celei de a doua proceduri.

Măsurile adoptate printr-o directivă prin intermediul unei decizii a Consiliului îşi păstrează natura legislativă.

Măsurile adoptate printr-o directivă prin intermediul unei decizii a Consiliului sunt acte legislative.

În subsidiar, presupunând (aspect contestat) că directivele adoptate prin intermediul unei decizii a Consiliului nu sunt acte legislative:

Ele sunt o formă de lex specialis, de natură în esenţă legislativă, mai curând decât de natura unui act de executare.

Ele sunt apte să producă aceleaşi efecte juridice ca cele pe care le produceau anterior anului 2007.

În consecinţă, Tribunalul a săvârşit o eroare prin faptul că a respins primul motiv invocat de recurentă.

AL DOILEA MOTIV: interpretarea articolelor 154 şi 155 TFUE

Tribunalul a săvârşit erori în interpretarea literală, contextuală şi teleologică a articolului 154 TFUE şi a articolului 155 alineatul (2) TFUE.

Interpretarea dată de Tribunal articolului 155 alineatul (2) TFUE nu urmează redactarea expresă a acestuia.

Tribunalul ar fi trebuit să statueze că, atunci când partenerii sociali reprezentativi au ajuns la un acord, iar acesta nu este nelegal, Comisia este obligată să propună textul Consiliului în vederea unei decizii care trebuie adoptată în temeiul articolului 155 alineatul (2) al doilea paragraf TFUE.

Tribunalul ar fi trebuit să statueze că alegerea metodei de punere în aplicare a acordurilor dintre partenerii sociali revine acestora, iar nu Comisiei.

Tribunalul ar fi trebuit să statueze că Consiliul are competenţa de a decide să nu adopte o decizie în temeiul articolului 155 alineatul (2) al doilea paragraf TFUE, dar că Comisia nu deţine o competenţă similară.

Tribunalul a interpretat eronat echilibrul instituţional al articolelor 154 şi 155 TFUE, extinzând competenţele Comisiei dincolo de redactarea expresă a dispoziţiilor şi interpretând în mod eronat impactul articolelor 13 şi 17 TUE.

Interpretarea Tribunalului este contrară contextului Titlului X TFUE privind politica socială şi articolului 28 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Tribunalul a interpretat în mod eronat Hotărârea Tribunalului UEAPME/Consiliul, întrucât a conferit Comisiei o putere de apreciere politică mai largă decât cea pe care ar avea-o potrivit unei interpretări corecte.

Tribunalul a săvârşit o eroare de apreciere a rolului Parlamentului în procedura prevăzută la articolele 154 şi 155 TFUE.

Prin urmare, Tribunalul a săvârşit o eroare prin faptul că a respins primul motiv invocat de recurentă.

AL TREILEA MOTIV: abordarea deferentă în ceea ce priveşte decizia Comisiei

Tribunalul a săvârşit o eroare întrucât a considerat că Comisia dispunea de o largă putere de apreciere politică în adoptarea deciziei. Procedând astfel, Tribunalul:

a interpretat în mod eronat articolele 154 şi 155 TFUE şi natura procesului partenerilor sociali şi

a săvârşit o eroare prin faptul că a stabilit paralele cu iniţiativa cetăţenească europeană.

Prin urmare, Tribunalul a săvârşit o eroare prin faptul că a respins al doilea motiv invocat de recurentă.

AL PATRULEA MOTIV: abordarea în ceea ce priveşte raţionamentul urmat de Comisie în decizia acesteia

Tribunalul a săvârşit o eroare prin faptul că a confirmat legalitatea raţionamentului succint al deciziei Comisiei.

Motivele invocate de Comisie în scrisoarea sa din 6 martie 2018 au fost eronate în fapt şi în drept.

Comisia nu a reuşit să explice motivul pentru care s-a îndepărtat de asigurările date în corespondenţa sa anterioară şi în comunicările sale publice.

Motivele invocate în scrisoare nu erau cele invocate de Comisie în memoriul său în apărare sau în şedinţă. Aceste motive erau de asemenea eronate în fapt şi în drept.

Comisia nu a acţionat în conformitate cu articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

____________