2019 m. gruodžio 27 d. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MG / HH

(Byla C-946/19)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: MG

Atsakovas: HH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 (Briuselis I) 4 straipsnio 1 dalį valstybėje narėje nuolat gyvenančiam asmeniui suteikiama tiesiogiai vykdytina teisė?

2.    Jeigu taip:

a)    ar tuo atveju, kai tokia teisė pažeidžiama iškeliant bylą tokiam asmeniui trečiojoje valstybėje, valstybė narė įpareigojama suteikti teisių gynimo priemonę, įskaitant draudimo pradėti ar tęsti procesą kitos valstybės teisme nustatymą?

b)    Ar kuris nors toks įpareigojimas taip pat taikomas byloje, kurioje ieškinio pagrindas, kuriuo galima remtis trečiosios valstybės teismuose, negali būti laikomas priimtinu pagal valstybės narės teismuose taikomą teisę?

____________

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).