Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 27. decembra 2019 – MG/HH

(Zadeva C-946/19)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: MG

Druga stranka v postopku: HH

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali člen 4(1) Uredbe (EU) št. 1215/20121 (v nadaljevanju: prenovljena uredba Bruselj I) daje neposredno izvršljivo pravico osebi s stalnim prebivališčem v državi članici?

2.    Če je odgovor pritrdilen:

a)    Kadar je taka pravica kršena z začetkom postopka zoper to osebo v tretji državi, ali ima država članica obveznost zagotoviti pravno sredstvo [(prvi del predložitvene odločbe)], vključno z odreditvijo prepovedi postopka v isti zadevi pred drugim sodiščem (anti-suit injunction)?

b)    Ali se kakršna koli taka obveznost nanaša na primer, v katerem tožbeni temelj, ki je na voljo pred sodišči tretje države, ni na voljo v skladu s pravom, ki se uporablja pred sodišči države članice?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 2012, str. 1)