Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England och Wales) (Civil Division) den 27 december 2019 – MG mot HH

(Mål C-946/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i det nationella målet

Klagande: MG

Svarande: HH

Tolkningsfrågor

Ger artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1215/20121 en person med hemvist i en medlemsstat en rättighet som direkt kan upprätthållas i domstol?

Vid jakande svar:

(a)    Om en sådan rättighet åsidosätts genom att talan väcks i ett tredjeland mot den personen, har medlemsstaten skyldighet att åtgärda detta, även genom att bevilja ett interimistiskt förbud att väcka eller vidhålla talan?

(b)    Omfattar en sådan skyldighet ett fall där ett rättsmedel som står till buds vid domstolarna i ett tredjeland inte står till buds enligt den lag som är tillämplig i medlemsstatens domstolar?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EUT L 351, 2012, s. 1).