Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen săd (Bulharsko) 21. novembra 2019 – trestné konanie proti Ivanovi Gavanozovovi

(vec C-852/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen săd

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Ivan Gavanozov

Prejudiciálna otázka

Je vnútroštátna právna úprava, ktorá neupravuje nijaký opravný prostriedok proti vydaniu Európskeho vyšetrovacieho príkazu na domovú prehliadku a prehliadku obchodných priestorov, na zaistenie určitých vecí a na výsluch svedka, zlučiteľná s článkom 14 ods. 1 až 4, článkom 1 ods. 4 a odôvodneniami 18 a 22 smernice 2014/411 , ako aj s článkami 47 a 7 Charty v spojení s článkami 13 a 8 EDĽP?

Je možné za takýchto okolností vydať európsky vyšetrovací príkaz?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 2014, s. 1).