Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2019 FVE Holýšov I s. r. o. a dalšími proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 20. září 2019 ve věci T-217/17, FVE Holýšov I s. r. o. a další v. Komise

(Věc C-850/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: FVE Holýšov I s. r. o., FVE Stříbro s. r. o., FVE Úsilné s. r. o., FVE Mozolov s. r. o., FVE Osečná s. r. o., Solarpark Rybníček s. r. o., FVE Knĕžmost s. r. o., Hutira FVE - Omice a.s., Exit 90 SPV s.r.o., Onyx Energy s.r.o., Onyx Energy projekt II s.r.o., Photon SPV 1 s.r.o., Photon SPV 3 s.r.o., Photon SPV 4 s.r.o., Photon SPV 6 s.r.o., Photon SPV 8 s.r.o., Photon SPV 10 s.r.o., Photon SPV 11 s.r.o., Antaris GmbH, Michael Göde, NGL Business Europe Ltd, NIG NV, GIHG Ltd, Radiance Energy Holding Sàrl, ICW Europe Investments Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Voltaic Network GmbH, WA Investments-Europa Nova Ltd (zástupci: A. Reuter, H. Wendt, C. Bürger, T. Christner, W. Schumacher, A. Compes, T. Herbold, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Česká republika, Španělské království, Kyperská republika, Slovenská republika

Návrhová žádání účastnic podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek;

vyhověl jejich žalobě proti rozhodnutí Komise C(2016) 7827 final ze dne 28. listopadu 2016 o státní podpoře SA.40171 (2015/NN) týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jehož shrnutí bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie,1 nebo alternativně

vrátil věc Tribunálu;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek se týká (i) pojmu „státní podpora“ v soukromě financovaných systémech obnovitelné energie, (ii) důvěryhodnosti rozhodnutí žalované pro občany EU, (iii) ochrany jejich legitimního očekávání vůči zásadním změnám postojů žalované a (iv) omezení možnosti zneužití pravomocí ze strany žalované. Navrhovatelky se dovolávají osmi důvodů kasačního opravného prostředku.

První důvod kasačního opravného prostředku: Zjištění Tribunálu, že dopis žalované z července 2004 zaslaný příslušným průmyslovým sdružením nepředstavuje závazné rozhodnutí, (a) nesprávně vykládá a porušuje judikaturu Soudního dvora k otázce, co je rozhodnutí a (b) bylo učiněno s takovými vadami, které nepříznivě zasahují do právního postavení navrhovatelek.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Navrhovatelky tvrdily, že žalovaná byla vázána rozhodnutím o neposkytnutí podpory, které vydala v roce 2006 (dále jen „rozhodnutí z roku 2006“). Zjištění Tribunálu, že takový žalobní důvod je nepřípustný z důvodu, že (i) navrhovatelky „toto rozhodnutí přesně neurčily“ a že ii) tento žalobní důvod byl předložen pouze v replice, porušuje (a) požadavky judikatury Soudního dvora týkající se dostupnosti rozhodnutí a b) porušuje procesní pravidla.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: To, že Tribunál odmítl legitimní očekávání navrhovatelek, že žalovaná bude konat podle svého rozhodnutí z roku 2004, rozhodnutí z roku 2006 a toho, jakým způsobem jednala od roku 2004 do vydání napadeného rozhodnutí z roku 2016, je protiprávní. Zaprvé toto odmítnutí nezohledňuje okolnosti případu, ačkoli jsou nesporné, a porušuje judikaturu Soudního dvora týkající se požadavků na legitimní očekávání. Zadruhé je toto odmítnutí založeno na vadách řízení.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: Zjištění Tribunálu (body 86–127), že původní režim podpory představuje státní podporu, nesprávně chápe pojem „státní podpora“. Podle judikatury Soudního dvora původní režim podpory nezahrnoval státní zdroje, což platí bez ohledu na to, zda zvýšení cen energie na náklady na obnovitelnou energii představuje „odvod“. Kromě toho i za předpokladu, že existence „odvodu“ je považována za rozhodující (quod non), porušuje zjištění Tribunálu o „odvodu“ unijní právo a je založeno na vadách řízení.

Pátý důvod kasačního opravného prostředku: Čtvrtým žalobním důvodem navrhovatelky před Tribunálem tvrdily, že žalovaná při posuzování slučitelnosti sporných opatření s vnitřním trhem stanovila přehnané požadavky. Tribunál (body 130–136) tento žalobní důvod zamítl, jelikož měl za to, že „příslušný mechanismus přezkumu“ nebyl „stanoven“ žalovanou a že je v souladu s pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí z roku 2008.2 V tomto navrhovatelky spatřují rozpor s unijním právem.

Šestý důvod kasačního opravného prostředku: První částí pátého žalobního důvodu navrhovatelky tvrdily, že napadené rozhodnutí bylo založeno na nesprávných skutkových zjištěních. Svým sedmým žalobním důvodem navrhovatelky tvrdily, že napadené rozhodnutí bylo založeno na zjevně nesprávném posouzení. Tribunál (body 139 a 166) oba tyto žalobní důvody zamítl. Toto zamítnutí bylo založeno na vadách řízení, které nepříznivě zasáhly do právního postavení navrhovatelek. Zaprvé zamítnutí první části pátého žalobního důvodu Tribunálem se nezabývalo jeho podstatou, jelikož Tribunál dle názoru navrhovatelek uvedený žalobní důvod nesprávně vyložil. Zamítnutí rovněž neodpovídalo obsahu tohoto žalobního důvodu, jak byl uveden v replice. Zadruhé, zamítnutí sedmého žalobního důvodu Tribunálem neodpovídalo obsahu uvedeného žalobního důvodu, jak je uveden v replice.

Sedmý důvod kasačního opravného prostředku: Navrhovatelky tvrdí, že to, že Tribunál zamítl druhou část pátého žalobního důvodu týkajícího se porušení procesních pravidel žalovanou, je v rozporu s unijním právem.

Osmý důvod kasačního opravného prostředku: Navrhovatelky tvrdí, že to, že Tribunál zamítl šestý žalobní důvod týkající se protiprávního jednání žalované o záležitostech, které nepatří do působnosti právní úpravy v oblasti státní podpory a porušení čl. 5 odst. 1 SEU, je v rozporu s unijním právem.

____________

1 Úř. věst. 2017 C 69, s. 2.

2 Úř. věst. 2008 C 82, s. 1.