Begäran om förhandsavgörande framställd av Apelativen sad Varna (Bulgarien) den 26 november 2019 – brottmål mot TS

(Mål C-863/19)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Apelativen sad Varna

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

TS

Tolkningsfrågor

1.    Är Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/ЕU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen (EUT L 127, 2014, s. 39, och rättelse i EUT L 138, 2014, s. 114) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tillämpliga på ett brott som avser innehav av narkotika i spridningssyfte och som är begånget av en bulgarisk medborgare inom Republiken Bulgariens territorium när den eventuella ekonomiska vinningen även har gjorts i Republiken Bulgarien och finns där?

2.    Om den första frågan besvaras jakande: Hur ska man förstå begreppet ”ekonomisk fördel som … indirekt härrör från ett brott” i artikel 2.1 i direktivet och kan ett belopp som påträffats i den dömda personens och dennes familjs bostad samt i den bil som framförs av den dömda personen, och som har frysts och tagits i beslag, utgöra sådan vinning?

3.    Ska artikel 2 i direktivet tolkas så, att den utgör hinder mot en bestämmelse såsom artikel 53.2 NK, som inte föreskriver förverkande av en ”ekonomisk fördel som … indirekt härrör från ett brott” i artikel 2.1 i direktivet?

4.    Ska artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så, att den utgör hinder mot en nationell bestämmelse såsom artikel 306.1 led 1 NPK, som möjliggör förverkande till förmån för staten av ett belopp som påstås tillhöra en annan person än gärningsmannen, utan att denna tredje person har möjlighet att delta som part i förfarandet och få en direkt rättslig prövning?

____________