Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajským soudem v Brně (Republiken Tjeckien) den 4 december 2019 – Tesco Stores ČR a.s. mot Ministerstvo zemědělství

(Mål C-881/19)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Krajským soudem v Brně

Parter i det nationella målet

Klagande: Tesco Stores ČR a.s.

Motpart: Ministerstvo zemědělství

Tolkningsfrågan

Ska bestämmelserna i punkt 2 a i del E i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20111 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004, tolkas så, att en sammansatt ingrediens som anges i punkt 2 c i del A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/36/EG2 av den 23 juni 2000 om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel, i des ändrade lydelse, i fråga om ett livsmedel avsett för konsumenter i Tjeckien, endast får anges i ingrediensförteckningen utan en beskrivning av dess sammansättning om namnet på denna sammansatta ingrediens exakt överensstämmer med den tjeckiska språkversionen av bilaga I till direktiv 2000/36?

____________

1 EUT L 304, 2011, s. 18.

2 EUT L 197, 2000, s. 19.