Προσφυγή της 10ης Ιανουαρίου 2020 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-11/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Α. Μπουχάγιαρ και Θ. Ραμόπουλος)

Καθής: Ελληνική Δημοκρατία

Αιτήματα:

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική Δημοκρατία μη λαμβάνοντας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011 στην υπόθεση SA.28864 σχετικά με τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κατά τα έτη 2008 και 2009 ή, εν πάση περιπτώσει, μην ενημερώνοντας επαρκώς την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, 3, και 4 της εν λόγω απόφασης καθώς και από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

να καταδικάσει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2011 στην υπόθεση SA.28864, η Ελληνική Δημοκρατία όφειλε να ανακτήσει εντός τεσσάρων μηνών τις ασυμβίβαστες ενισχύσεις που χορήγησε μέσω του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) κατά τα έτη 2008 και 2009, καθώς και να ενημερώσει επαρκώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα απαραίτητα μέτρα προς αυτό το σκοπό.

Ωστόσο, η Ελληνική Δημοκρατία δεν ανέκτησε τις εν λόγω ενισχύσεις, ως όφειλε. Επίσης, η Ελληνική Δημοκρατία συνεχίζει να μην έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει ενημερώσει επαρκώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σχετικές ενέργειες για την εκτέλεση της απόφασης.

____________