Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Apelativen sad Varna (Bulgarien) den 19. november 2019 – straffesag mod DR

(Sag C-845/19)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Apelativen sad Varna

Tiltalt i straffesagen

DR

Præjudicielle spørgsmål

1.    Finder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/42/ЕU af 3. april 2014 om indefrysning og konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (EUT 2014, L 127, s. 39, berigtiget i EUT 2014, L 138, s. 114) og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anvendelse på et strafbart forhold, som består i besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på distribution, som er begået af en bulgarsk statsborger på Republikken Bulgariens område, når det eventuelle økonomiske udbytte også blev realiseret i Republikken Bulgarien og befinder sig der?

2.    Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Hvad forstås ved begrebet »økonomisk fordel, der direkte eller indirekte stammer fra en strafbar handling« som omhandlet i direktivets artikel 2, stk. 1, og kan et pengebeløb, som blev sikret og beslaglagt i den lejlighed, der bebos af den dømte person og dennes familie, og i den personbil, der blev ført af den dømte person, udgøre et sådant udbytte?

3.    Skal direktivets artikel 2 fortolkes således, at den er til hinder for en ordning som den i artikel 53, stk. 2, i Republikken Bulgariens straffelov, som ikke fastsætter konfiskation af en »økonomisk fordel, der direkte eller indirekte stammer fra en strafbar handling«?

4.    Skal artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at den er til hinder for en national bestemmelse som den i Republikken Bulgariens NPK’s artikel 306, stk. 1, nr. 1, som åbner mulighed for at konfiskere et pengebeløb, hvorom det hævdes, at det tilhører en anden person end gerningsmanden, uden at denne tredje person har mulighed for at deltage i retssagen som procesdeltager og opnå direkte adgang til domstolene?

____________