Διάταξη του Δικαστηρίου (τμήμα εγκρίσεως της εξετάσεως των αναιρέσεων) της 12ης Δεκεμβρίου 2019 – Guiral Broto κατά EUIPO

(Υπόθεση C-713/19 P)

«Αίτηση αναιρέσεως – Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Έγκριση της εξετάσεως των αιτήσεων αναιρέσεως – Άρθρο 170β του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου – Αίτηση με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία ενός ζητήματος για την ενότητα, τη συνοχή ή την εξέλιξη του δικαίου της Ένωσης – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως»

1.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη του δικαίου της Ένωσης – Βάρος αποδείξεως

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β)

(βλ. σκέψη 9)

2.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Αίτηση για την έγκριση της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως – Τυπικά στοιχεία – Περιεχόμενο

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β)

(βλ. σκέψεις 10, 11)

3.      Αναίρεση – Καθεστώς προηγούμενης εγκρίσεως της εξετάσεως – Σημαντικό ζήτημα για την ενότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη του δικαίου της Ένωσης – Αίτηση εγκρίσεως με την οποία δεν τεκμηριώνεται η σημασία του ζητήματος – Απόρριψη της αιτήσεως εγκρίσεως

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρο 58α· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου, άρθρο 170β)

(βλ. σκέψεις 12-14)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση για την έγκριση της εξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως.

2)

Ο Ramón Guiral Broto φέρει τα δικαστικά έξοδά του.