Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 5 lutego 2020 r. –
Dickmanns/EUIPO

(sprawa C631/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Służba publiczna – Personel tymczasowy – Umowa na czas określony – Klauzula rozwiązująca umowę, w przypadku gdy nazwisko pracownika nie znalazłoby się na liście rezerwy kadrowej najbliższego konkursu otwartego – Wykonanie klauzuli rozwiązującej – Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie

1.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga na decyzję potwierdzającą wcześniejszą decyzję niezaskarżoną w terminie – Niedopuszczalność – Pojęcie decyzji potwierdzającej – Ponowne rozpoznanie wcześniejszej decyzji w odpowiedzi na wniosek podnoszący nowe istotne okoliczności faktyczne – Wykluczenie – Pojęcie nowych istotnych okoliczności faktycznych – Zakres

(art. 263 TFUE)

(zob. pkt 4, 5)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów – Niedopuszczalność – Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i dowodów – Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy)

(zob. pkt 4, 5)

3.      Postępowanie sądowe – Termin do wniesienia skargi – Prekluzja – Ścisłe stosowanie przepisów Unii

(zob. pkt 4, 5)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje oddalone jako oczywiście bezzasadne.

2)

Sigrid Dickmanns pokrywa koszty postępowania.