Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) στις 4 Νοεμβρίου 2019 – Flightright GmbH κατά Qatar Airways

(Υπόθεση C-810/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Frankfurt am Main

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και εκκαλούσα: Flightright GmbH

Εναγομένη και εφεσίβλητη: Qatar Airways

Προδικαστικά ερωτήματα

Υφίσταται «πτήση με άμεση ανταπόκριση» κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείου η΄, του κανονισμού (EΚ) 261/20041 , όταν, σε περίπτωση πτήσεων οι οποίες πραγματοποιούνται βάσει ενιαίας κράτησης και περιλαμβάνουν ενδιάμεση στάση σε αερολιμένα μετεπιβίβασης ευρισκόμενο εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιβάτες έχουν προγραμματίσει παρατεταμένη παραμονή στον τόπο της ενδιάμεσης στάσης και η πτήση ανταπόκρισης δεν είναι η αμέσως επόμενη δυνατή πτήση;

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης επί του πρώτου ερωτήματος:

Έχει το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 την έννοια ότι ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται επίσης και σε μεταφορά επιβάτη με πτήση που δεν αναχωρεί από αερολιμένα ευρισκόμενο εντός κράτους μέλους, αλλά αποτελεί μέρος μιας ενιαίας κράτησης, η οποία περιλαμβάνει επίσης πτήση από αερολιμένα εντός κράτους μέλους, ακόμη και όταν δεν πρόκειται για πτήση με άμεση ανταπόκριση;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).