Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 4.11.2019 – Flightright GmbH v. Qatar Airways

(asia C-810/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Frankfurt am Main

Pääasian asianosaiset

Hakija: Flightright GmbH

Vastapuoli: Qatar Airways

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kyse asetuksen (EY) N:o 261/20041 2 artiklan h alakohdassa tarkoitetuista ”suoraan toisiinsa liittyvistä lennoista” myös silloin, kun sellaisten yhteen ainoaan varaukseen sisältyvien lentojen yhteydessä, joihin kuuluu välilasku Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevalle vaihtolentokentälle, on suunniteltu pidempi oleskelu välilaskupaikalla eikä jatkolentoa ole varattu seuraavalle mahdolliselle lennolle?

Jos ensimmäiseen kysymykseen annetaan kieltävä vastaus:

Onko asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kyseinen asetus pätee myös lentomatkustajan kuljettamiseen lennolla, joka ei lähde jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentokentältä, mutta joka oli osa yhtä ainoaa varausta, joka sisälsi myös lennon jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentokentältä, myös silloin, kun kyse ei ole suoraan toisiinsa liittyvistä lennoista?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).