Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) dne 5. prosince 2019 – Repubblika v. Il-Prim Ministru

(Věc C-896/19)

Jednací jazyk: maltština

Předkládající soud

Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Účastníci původního řízení

Žalobce: Repubblika

Žalovaný: Il-Prim Ministru

Předběžné otázky

Je třeba mít za to, že pokud jde o právní platnost článků 96, 96A a 100 maltské Ústavy, uplatní se samostatně nebo ve vzájemné souvislosti čl. 19 odst. 1 druhý [pododstavec] SEU a článek 47 Listiny základních práv Evropské unie?

V případě kladné odpovědi na první otázku, je třeba mít za to, že pravomoc předsedy vlády při jmenování členů soudního sboru na Maltě je v souladu s čl. 19 odst. 1 SEU a s článkem 47 Listiny základních práv, a to i s ohledem na článek 96A Ústavy, který nabyl účinnosti v roce 2016?

Bude-li konstatováno, že pravomoc předsedy vlády v souladu s výše uvedenými ustanoveními není, je třeba tuto skutečnost zohlednit při jmenování členů soudního sboru v budoucnu nebo bude mít vliv i na jmenování provedená v minulosti?

____________