Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) 5. decembra 2019 – Repubblika/Il-Prim Ministru

(vec C-896/19)

Jazyk konania: maltčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Repubblika

Žalovaný: Il-Prim Ministru

Prejudiciálne otázky

Uplatnia sa článok 19 ods. 1 druhý [odsek] ZEÚ a článok 47 Charty základných práv Európskej únie samostatne alebo spoločne, pokiaľ ide o platnosť článkov 96, 96A a 100 Ústavy Malty?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku je právomoc predsedu vlády v procese menovania sudcov na Malte v súlade s článkom 19 ods. 1 ZEÚ a s článkom 47 Charty základných práv, a to aj vzhľadom na článok 96A Ústavy, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2016?

Pokiaľ sa určí, že právomoc predsedu vlády je nezlučiteľná, treba túto skutočnosť zohľadniť v súvislosti s budúcimi menovaniami alebo sa má dotknúť aj menovaní, ktoré sa uskutočnili v minulosti?

____________