Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 6 ноември 2019 г. — Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Дело C-815/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Natumi GmbH

Ответник: Land Nordrhein-Westfalen

Друга страна: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 28 във връзка с точка 1.3 от приложение IX към Регламент на Комисията (ЕО) № 889/20081 да се тълкува в смисъл, че водораслите Lithothamnium calcareum (дълбоководни червени водорасли) могат да се използват като съставка при преработката на биологични храни?

При утвърдителен отговор на въпроса:

Допустима ли е употребата на мъртви водорасли?

3)    При утвърдителен отговор и на втория въпрос:

Може ли за продукт, който съдържа като съставка (мъртви) водорасли и е етикетиран с означението „био“, да се използва описанието „с калций“, „с богати на калций морски водорасли“ или „с висококачествен калций от морските водорасли Lithothamnium“?

____________

1     Регламент на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (OB L 250, 2008 г., стр. 1).