Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 6. listopadu 2019 – Natumi GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen

(Věc C-815/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Natumi GmbH

Žalovaný: Land Nordrhein-Westfalen

za účasti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht (zástupce zájmů Spolku u Spolkového správního soudu)

Předběžné otázky

Musí být článek 28 ve spojení s bodem 1.3 přílohy IX1 nařízení (ES) č. 889/2008 vykládán v tom smyslu, že při zpracování ekologických potravin může být jako složka používána řasa lithothamnium calcareum?

V případě kladné odpovědi na první otázku:    

Je přípustné použít také odumřelé řasy?

V případě kladné odpovědi také na druhou otázku:    

Může být pro produkt, jehož složkou je (odumřelá) řasa lithothamnium calcareum a který nese označení „bio“, používáno označení „s vápníkem“, „s mořskou řasou bohatou na vápník“ nebo „s kvalitním vápníkem z mořské řasy lithothamnium“?

____________

1     Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. 2008, L 250, s. 1).