Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 6 november 2019 – Natumi GmbH tegen Land-Nordrhein-Westfalen

(Zaak C-815/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesverwaltungsgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Natumi GmbH

Verwerende partij: Land-Nordrhein-Westfalen

Beteiligter: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciële vragen

Moet artikel 28 juncto punt 1.3 van bijlage IX bij verordening (EG) nr. 889/20081 aldus worden uitgelegd dat bij de verwerking van biologische levensmiddelen het wier Lithothamnium calcareum als ingrediënt mag worden gebruikt?

Indien de vraag bevestigend wordt beantwoord:    

Is ook het gebruik van afgestorven wieren toegestaan?

3)    Indien ook vraag 2 bevestigend wordt beantwoord:    

Mag voor een product dat als ingrediënt het (afgestorven) wier Lithothamnium calcareum bevat en waarvan het etiket de term „bio” vermeld, de benaming „met calcium”, „met calciumrijk zeewier” of „met hoogwaardig calcium uit het zeewier lithothamnion” worden gebruikt?

____________

1     Verordening van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB 2008, L 250, blz. 1).