Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgerichts (Nemčija) 6. novembra 2019 – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Zadeva C-815/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesverwaltungsgericht

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: Natumi GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Land Nordrhein-Westfalen

Intervenient: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 28 v povezavi s točko 1.3 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 889/20081 razlagati tako, da se sme pri predelavi ekoloških živil algo Lithothamnium calcareum uporabiti kot sestavino?

2.    V primeru, da je odgovor pritrdilen:    

Ali je dopustna tudi uporaba odmrlih alg?

3.    V primeru, da je tudi odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

Ali je dovoljeno za proizvod, ki kot sestavino vsebuje (odmrlo) algo Lithothamnium calcareum in je označen z navedbo „bio“, uporabiti oznako „s kalcijem“, „z morsko algo, ki je bogata s kalcijem“ ali „s kakovostnim kalcijem iz morske alge Lithothamnium“?

____________

1 Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL 2008, L 250, str. 1).