Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 6 november 2019 – Natumi GmbH mot Land Nordrhein-Westfalen

(Mål C-815/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Natumi GmbH

Motpart: Land Nordrhein-Westfalen

Ytterligare deltagare i rättegången: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Tolkningsfrågorna

1.    Ska artikel 28 jämförd med punkt 1.3 i bilaga IX till förordning (EG) nr 889/20081 tolkas så, att algen Lithothamnium calcareum får användas som ingrediens vid bearbetning av ekologiska livsmedel?

2.    För det fall att denna fråga ska besvaras jakande:     Är det även tillåtet att använda döda alger?

3.    För det fall att även fråga 2 ska besvaras jakande:    

Är det tillåtet att på en produkt som försetts med beteckningen ”eko” och som innehåller (den döda) algen Lithothamnium calcareum som en ingrediens, använda benämningen ”med kalcium”, ”med kalciumrika havsalger” eller ”med högkvalitativt kalcium från havsalgen Lithothamnium”?

____________

1 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll (EUT L 250, 2008, s. 1).