Kanne 17.10.2019 – Euroopan komissio v. Unkari

(asia C-761/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Cattabriga ja Zs.Teleki)

Vastaaja: Unkari

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

–    toteaa, että Unkari ei ole noudattanut direktiivin 2003/109/EY1 11 artiklan 1 kohdan 1 a alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on evännyt kolmansien maiden kansalaisilta, joilla on maassa pitkään oleskelleen asema, oikeuden päästä eläinlääkärikamarin jäseniksi ja epää heiltä näin mahdollisuuden toimia eläinlääkäreinä sekä työsuhteessa että itsenäisenä ammatinharjoittajana.

–    velvoittaa Unkarin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1)    Komissio vastaanotti 3.1.2017 kantelun Unkarin eläinlääkärikamarin ja eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta vuonna 2012 annetussa laissa nro CXXVII (Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény) säädetystä vaatimuksesta, jonka mukaan – muiden edellytysten lisäksi – eläinlääkärikamarin jäsenenä voi olla vain Euroopan talousalueen jäsenvaltion kansalainen. Kantelija on kolmannen valtion kansalainen, jolla on ollut Unkarissa pitkään oleskelleen henkilön asema vuodesta 2007 ja joka on suorittanut vuonna 2014 tutkinnon Budapestin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hänen hakemuksensa päästä eläinlääkärikamarin jäseneksi hylättiin sillä perusteella, ettei hän täyttänyt edellä mainittuja lakisääteisiä vaatimuksia. Unkarissa eläinlääkärikamarin jäsenyys on edellytyksenä eläinlääkäriä toimimiselle, sekä työsuhteessa että itsenäisenä ammatinharjoittajana.

2)    Komissio aloitti jäsenyysvelvoitteiden laiminlyönnin toteamismenettelyn 20.7.2018 Unkaria vastaan Unkarin eläinlääkärikamaria koskevan lain mainittujen säännösten osalta. Komissio on menettelyssä moittinut Unkaria siitä, että se ei ole noudattanut direktiivin 2003/109/EY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisia velvoitteitaan.

3)    Unkarin hallitus on vastauksessaan esittänyt, että eläinlääkärin toimi kuuluu direktiivin 2003/109/EY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen alaan, koska siinä saatetaan suorittaa julkisen vallan käyttämiseen liittyviä tehtäviä muutenkin kuin vain satunnaisesti.

4)    Komissio ei pitänyt Unkarin hallituksen vastauksessaan esittämiä väitteitä vakuuttavina ja antoi 25.1.2019 perustellun lausunnon, jossa se pysytti aiemmin esittämänsä kannan.

5)    Unkarin hallitus toimitti 29.3.2019 komissiolle tämän antamaan perusteltuun lausuntoon vastauksensa, jossa se pysytti aiemmin esittämänsä kannan.

6)    Komissio katsoi, että eläinlääkärinä toimiminen joko työsuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ei kuulu direktiivin 2003/109/EY 11 artiklan a kohdan a alakohdassa tarkoitetun poikkeuksen alaan. Eläinlääkärin toimet, joita Unkari pitää ominaisuuksiltaan viranomaistehtävinä, eivät komission mukaan edellytä välitöntä ja nimenomaista osallistumista julkisen vallan käyttöön, eivätkä ne liity välttämättä ja erottamattomasti kyseiseen ammattiin, sillä ne ovat joko puhtaasti valmistelevia tai liitännäisiä tai ne on suoritettava erityisen sopimuksen perusteella tai viranomaisen valvonnassa.

7)    Edellä esitetyn perusteella komissio päätti 25.7.2019 saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta se toteaisi, että Unkari ei ole noudattanut direktiivin 2003/109/EY mukaisia velvoitteitaan.

____________

1 Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/109/EY (EUVL 2003, L 16, s. 44).