2019. október 17-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Magyarország

(C-761/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: C. Cattabriga és Teleki Zs., meghatalmazottak)

Alperes: Magyarország

Kereseti kérelmek

A Bizottság arra kéri a Bíróságot, hogy

állapítsa meg, hogy Magyarország nem teljesítette a 2003/109/EK1 irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjából eredő kötelezettségeit, mivel kizárta a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak állatorvosi kamarai tagfelvételét, ezzel eleve kizárva őket az állatorvosi szakmában való munkavállalástól és önálló vállalkozói tevékenység végzésének lehetőségéből;

kötelezze Magyarországot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottsághoz 2017. január 3-án panasz érkezett a Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény azon követelményével kapcsolatban, hogy a Kamara tagja az lehet, aki – egyéb követelmények mellett – az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára. A panaszos harmadik országbeli állampolgár, aki Magyarországon 2007 óta „huzamos tartózkodási engedéllyel” rendelkezik, és 2014-ben a budapesti Állatorvostudományi Egyetemen oklevelet szerzett. Állatorvosi kamarai tagfelvételi kérelmét elutasították azzal az indokkal, hogy nem felel meg a fent hivatkozott törvényi követelménynek. Magyarországon az állatorvosi szakma akár munkavállalói jogviszony, akár önálló vállalkozói tevékenység keretében történő gyakorlásához kamarai tagságra van szükség.

A Bizottság 2018. július 20-án kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett Magyarországgal szemben a Magyar Állatorvosi Kamaráról szóló törvény fent említett rendelkezésével kapcsolatban. Ebben kifogásolta, hogy Magyarország nem teljesítette a 2003/109/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjából fakadó kötelezettségét.

A magyar Kormány a válaszában arra hivatkozott, hogy az állatorvosi szakma gyakorlására vonatkozik a 2003/109/EK irányelve 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétel, mivel az nem csupán alkalmi jelleggel járhat együtt hatósági feladatok gyakorlásával.

A Bizottság a magyar Kormány válaszában felvetett érveket nem találta meggyőzőnek, ezért 2019. január 25-én indokolással ellátott véleményt adott ki, fenntartva korábbi álláspontját.

A magyar Kormány 2019. március 29-én benyújtotta a Bizottság részére az indokolással ellátott véleményre adott válaszát, amelyben megerősítette korábbi álláspontját.

Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az állatorvosi tevékenység munkavállalói jogviszonyban, illetve önálló vállalkozóként történő végzésére Magyarországon nem vonatkozik a 2003/109/EK irányelv 11. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétel. Az állatorvosok azon tevékenységei, amelyeknek Magyarország hatósági jelleget tulajdonít, a Bizottság álláspontja szerint nem járnak a hatósági feladatok ellátásában való közvetlen és sajátos részvétellel, és nem szükségszerű illetve elválaszthatatlan velejárói az adott szakmának, hiszen azok vagy kizárólag előkészítő és kiegészítő jellegűek, vagy pedig külön megállapodás alapján, illetőleg a hatóság felügyelete mellett végzendők.

A fentiekre tekintettel a Bizottság 2019. július 25-én úgy határozott, hogy az ügyet a Bíróság elé utalja annak megállapítása céljából, hogy Magyarország nem teljesítette a 2003/109/EK irányelvből fakadó kötelezettségét.

____________

1 A Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról (HL 2004, L 16., 44. o.)