Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Darmstadt (Германия), постъпило на 11 декември 2019 г. — EP/Kreis Groß-Gerau

(Дело C-905/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Darmstadt

Страни в главното производство

Жалбоподател: EP

Ответник: Kreis Groß-Gerau

Преюдициални въпроси

Може ли от предвидения в член 64 от Евро-средиземноморското споразумение с Тунис1 принцип на недопускане на дискриминация да се изведе забрана за съкращаването на срока на валидност на разрешение за пребиваване поради последващото отпадане на изискванията за издаване на това разрешение за пребиваване, ако

към момента на съобщаването на последващото съкращаване на срока на валидност на разрешението за пребиваване тунизийският гражданин е упражнявал трудова дейност,

решението за съкращаване на срока не се основава на съображения, които са необходими за защитата на легитимен държавен интерес, каквито са съображенията за обществен ред, обществена сигурност и обществено здраве, и

тунизийският гражданин не е притежавал разрешение за упражняване на трудова дейност (разрешение за работа), което е независимо от разрешението за пребиваване, но е имал по силата на закон право да упражнява такава дейност по време на срока на валидност на разрешението за пребиваване?

Предполага ли статутът на чужденец, произтичащ от принципа на недопускане на дискриминация съгласно член 64 от Евро-средиземноморското споразумение с Тунис, наред с разрешението за пребиваване да бъде издадено административно разрешение за упражняване на трудова дейност?

Кой момент има значение за преценката на статута от гледна точка на правото в областта на разрешението за пребиваване и разрешението за работа? Релевантна ли е датата на издаване на административния акт за отнемане на правото на пребиваване или датата на съдебното решение?

____________

1     Евро-средиземноморско споразумение от 17 юли 1995 г. за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна (ОВ L 97, 1998 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 70, стр. 133).