Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Darmstadt (Německo) dne 11. prosince 2019 – EP v. Kreis Groß-Gerau

(Věc C-905/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Darmstadt

Účastníci původního řízení

Žalobce: EP

Žalovaný: Kreis Groß-Gerau

Předběžné otázky

Je možné ze zákazu diskriminace, který je zakotven v článku 64 Evropsko-středomořské dohody s Tuniskem1 , vyvodit zákaz zkrácení doby platnosti povolení k pobytu z důvodu dodatečného odpadnutí podmínek pro udělení tohoto povolení k pobytu, pokud

tuniský státní příslušník byl v době oznámení dodatečného zkrácení doby platnosti povolení k pobytu zaměstnán,

se rozhodnutí o zkrácení neopírá o důvody, které slouží ochraně oprávněného zájmu státu, jako je veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a veřejné zdraví a

tuniský státní příslušník nebyl držitelem povolení k výkonu zaměstnání (pracovního povolení), které by bylo nezávislé na povolení k pobytu, ale ze zákona byl během doby platnosti povolení k pobytu oprávněn pracovat?

Vyžaduje právní postavení cizince vyplývající ze zákazu diskriminace, který je zakotven v článku 64 Evropsko-středomořské dohody s Tuniskem, kromě povolení k pobytu, udělení povolení správního orgánu vykonávat práci?

Který okamžik je při posuzování právního postavení z hlediska povolení k pobytu a povolení pracovat rozhodující? Je relevantní okamžik vydání rozhodnutí správního orgánu, kterým bylo odňato právo pobytu, nebo okamžik vydání soudního rozhodnutí?

____________

1     Evropsko-středomořská dohoda ze dne 17. července 1995 uzavřená mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé (Úř. věst.. 1998, L 97, s. 1).