Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Darmstadt (Saksa) on esittänyt 11.12.2019 – EP v. Kreis Groß-Gerau

(asia C-905/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Darmstadt

Pääasian asianosaiset

Kantaja: EP

Vastaaja: Kreis Groß-Gerau

Ennakkoratkaisukysymykset

Voidaanko Tunisian kanssa tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen1 64 artiklassa vahvistetun syrjintäkiellon perusteella kieltää lyhentämästä määräaikaisen oleskeluluvan voimassaoloaikaa sen perusteella, että tämän oleskeluluvan myöntämisedellytykset eivät enää täyty, jos

–    Tunisian kansalainen työskenteli sillä hetkellä, jona määräaikaisen oleskeluluvan voimassaoloajan jälkikäteisestä lyhentämisestä ilmoitettiin,

–    oleskeluluvan voimassaoloajan lyhentämistä koskeva päätös ei perustu syihin, jotka liittyvät valtion oikeutetun intressin, kuten yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja kansanterveyden suojaamiseen, ja

–    Tunisian kansalaisella ei ollut itsenäistä, määräaikaisesta oleskeluluvasta riippumatonta lupaa työskennellä (työlupa) mutta lainsäädännön nojalla hänellä oli oikeus työskennellä määräaikaisen oleskeluluvan voimassaoloaikana?

Edellyttääkö Tunisian kanssa tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen 64 artiklassa vahvistettuun syrjintäkieltoon perustuva ulkomaalaisen oikeudellinen asema määräaikaisen oleskeluluvan lisäksi viranomaisen myöntämää lupaa työskennellä?

Millä ajankohdalla on ratkaiseva merkitys oleskelu- ja työlupalainsäädännön mukaisen oikeudellisen aseman arvioimisen kannalta? Onko ratkaiseva merkitys ajankohdalla, jona viranomainen antaa oleskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen, vai ajankohdalla, jona tuomioistuin antaa ratkaisunsa?

____________

1 Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista 17.7.1995 tehty Euro-Välimeri-sopimus (EYVL 1998, L 97, s. 2).