Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Darmstadt (Nemčija) 11. decembra 2019 – EP/Kreis Groß-Gerau

(Zadeva C-905/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Darmstadt

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EP

Tožena stranka: Kreis Groß-Gerau

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je na podlagi prepovedi diskriminacije iz člena 64 Evro-mediteranskega sporazuma1 , sklenjenega s Tunizijo, mogoče sklepati o prepovedi skrajšanja veljavnosti dovoljenja za prebivanje zaradi naknadnega prenehanja pogojev za izdajo tega dovoljenja za prebivanje, če

je bil tunizijski državljan ob izdaji odločbe o naknadnem skrajšanju veljavnosti dovoljenja za prebivanje zaposlen,

razlogi za izdajo odločbe o skrajšanju niso razlogi varstva legitimnih nacionalnih interesov, in sicer razlogi javnega reda, javne varnosti in javnega zdravja, in

tunizijski državljan ni imel dovoljenja za zaposlitev (delovnega dovoljenja), ki ne bi bilo vezano na dovoljenje za prebivanje, ampak je imel med veljavnostjo dovoljenja za prebivanje po zakonu pravico do zaposlitve?

Ali je pogoj za pravni položaj tujca, ki izhaja iz prepovedi diskriminacije na podlagi člena 64 Evro-mediteranskega sporazuma, sklenjenega s Tunizijo, da mu je bilo poleg dovoljenja za prebivanje izdano uradno dovoljenje za zaposlitev?

Kateri čas je upošteven za presojo pravnega položaja, ki izhaja iz imetništva dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja? Ali je upošteven čas izdaje upravne odločbe, s katero se odvzame pravica do prebivanja, ali čas izdaje sodne odločbe?

____________

1 Evro‒mediteranski sporazum z dne 17. julija 1995 o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi, (UL 1998, L 97, str. 1).