Odvolanie podané 1. augusta 2019: LʼOréal proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 19. júna 2019 vo veci T-179/16 RENV, LʼOréal/EUIPO – Guinot

(vec C-586/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: LʼOréal (v zastúpení: T. de Haan, P. Péters, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Guinot

Uznesením zo 7. októbra 2019 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol o neprijatí odvolania.

____________