Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Helsingin hallinto-oikeus (Finland) den 17. december 2019 – A

(Sag C-950/19)

Processprog: finsk

Den forelæggende ret

Helsingin hallinto-oikeus

Parter i hovedsagen

Sagsøger: A

Den anden part i sagen: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 22a, stk. 1 (indføjet ved direktiv 2014/56/EU 1 ), i direktiv 2006/43/EF 2 fortolkes således, at en ledende revisionspartner påtager sig en stilling af den i dette stykke nævnte art, når ansættelseskontrakten indgås?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: Skal artikel 22a, stk. 1, fortolkes således, at en ledende revisionspartner påtager sig en stilling af den i dette stykke nævnte art, når arbejdet i den pågældende stilling indledes?

____________

1     EUT 2014, L 158, s. 196.

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17.5.2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT 2006, L 157, s. 87).