Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hallinto-oikeus (Fínsko) 17. decembra 2019 – A

(vec C-950/19)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Helsingin hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: A

Ďalší účastník konania: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 22a ods. 1 (vložený smernicou 2014/56/EÚ1 ) smernice 2006/43/ES2 vykladať v tom zmysle, že kľúčový audítorský partner prijme pozíciu, aká je opísaná v tomto odseku, uzavretím pracovnej zmluvy?

2.    V prípade, ak bude odpoveď na prvú otázku záporná, má sa článok 22a ods. 1 vykladať v tom zmysle, že kľúčový audítorský partner prijme pozíciu, aká je opísaná v tomto odseku, začatím výkonu práce na predmetnej pozícii?

____________

1 Ú. v. EÚ L 158, 2014, s. 196.

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 2006, s. 87).