Жалба, подадена на 17 януари 2020 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-24/20)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre, J. Norris и I. Naglis)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени член 3 от Решение 2019/17541 на Съвета от 7 октомври 2019 година относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания,

да се отмени член 4 от Решение 2019/1754, доколкото съдържа споменавания на държавите членки или, при условията на евентуалност, да се отмени член 4 изцяло, ако споменаванията на държавите членки в него не могат да се отделят от останалата част на разпоредбата,

да се запази действието на отменените части от Решение 2019/1754, и по-конкретно, каквото и да е използване на разрешението, предоставено по член 3, настъпило преди датата на съдебното решение от държавите членки, които понастоящем са страни по Лисабонската спогодба от 1958 г., до влизането в сила, в разумен срок, който не трябва да надвишава шест месеца от датата на постановяване на съдебното решение, на решение на Съвета на Европейския съюз,

да се осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Първо основание: нарушение на член 218, параграф 6 и член 293, параграф 1 ДФЕС, на принципа на предоставените правомощия, закрепен в член 13, параграф 2 ДЕС и на принципа на институционалното равновесие и правото на инициатива на Комисията, тъй като обжалваното решение е прието без предложение на Комисията.

Второ основание: при условията на евентуалност, нарушение на член 2, параграф 1 и член 207 ДФЕС и липса на мотиви, тъй като Съветът е надвишил правомощията си, като е предоставил разрешение, което е общо, постоянно и необосновано по надлежен начин.

____________

1 OB L 271, 2019 г., стр. 12.