Sag anlagt den 17. januar 2020 – Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-24/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved F. Castillo de la Torre, J. Norris og I. Naglis, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Artikel 3 i Rådets afgørelse 2019/1754 1 af 7. oktober 2019 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser annulleres.

Artikel 4 i afgørelse 2019/1754 annulleres, for så vidt som der heri henvises til medlemsstaterne, eller, subsidiært, annulleres artikel 4 i sin helhed, såfremt henvisningerne til medlemsstaterne ikke kan udskilles fra resten af denne artikel.

Virkningerne af de dele af afgørelse 2019/1754, som er blevet annulleret, opretholdes, herunder navnlig anvendelsen af den bemyndigelse, der er blevet tildelt i henhold til artikel 3, og som – af de medlemsstater, som på nuværende tidspunkt er parter i Lissabonaftalen af 1958 – blev gennemført inden datoen for dommen, indtil en afgørelse fra Rådet for Den Europæiske Union træder i kraft inden for en rimelig frist, der ikke må overstige seks måneder fra dommens afsigelse.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det første anbringende om tilsidesættelse af artikel 218, stk. 6, TEUF, artikel 293, stk. 1, TEUF, princippet om kompetencetildeling i artikel 13, stk. 2, TEU, princippet om institutionel ligevægt og Kommissionens initiativret, for så vidt som den anfægtede afgørelse ikke er blevet vedtaget på forslag fra Kommissionen.

Det andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 2, stk. 1, TEUF samt artikel 207 TEUF og om manglende begrundelse, for så vidt som Rådet overskred grænserne for sine skønsmæssige beføjelser, da det gav en bemyndigelse, som er generel, permanent og ikke behørigt begrundet.

____________

1     EUT 2019, L 271, s. 12.