Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 19 czerwca 2019 r. w sprawie T-180/16 RENV, L'Oréal / EUIPO – Guinot, wniesione w dniu 1 sierpnia 2019 r. przez L'Oréal

(Sprawa C-587/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: L'Oréal (przedstawiciele: adwokaci T. de Haan, P. Péters)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Guinot

Postanowieniem z dnia 7 października 2019 r. Trybunał (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) odmówiła przyjęcia odwołania do rozpoznania.

____________