Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varchoven administrativen sad (Bulharsko) 7. januára 2020 – „Alti“ OOD/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(vec C-4/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varchoven administrativen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ kasačného opravného prostriedku: „Alti“ OOD

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (riaditeľ Riaditeľstva „Opravné prostriedky, daňové záležitosti, záležitosti sociálneho zabezpečenia – Plovdiv pri Ústrednej správe Národnej agentúry pre príjmy)

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 205 smernice Rady 2006/112/ES1 a zásada proporcionality vykladať v tom zmysle, že solidárna zodpovednosť registrovanej osoby, ktorá je príjemcom zdaniteľného dodania tovaru, za daň z pridanej hodnoty, ktorú neodviedol jej dodávateľ, okrem istiny dodávateľa (dlh na dani z pridanej hodnoty) zahŕňa aj vedľajšiu povinnosť nahradiť škodu spôsobenú omeškaním dlžníka vo výške zákonného úroku z istiny od začiatku omeškania dlžníka až do okamihu vydania opravného daňového výmeru, ktorým je konštatovaná jeho solidárna zodpovednosť, resp. do splnenia záväzku?

2.    Majú sa článok 205 smernice 2006/112 a zásada proporcionality vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu predpisu akým je článok 16 ods. 3 Danăčno-osiguritelen procesualen kodeks (zákon o daňovom konaní a konaní vo veciach sociálneho poistenia), podľa ktorého zodpovednosť tretej osoby za nezaplatené dane zdaniteľnej osoby zahŕňa dane a úroky?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).