Begäran om förhandsavgörande framställd av Varhoven administrativen sad (Bulgarien) den 7 januari 2020 – ”Alti” OOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-4/20)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Varhoven administrativen sad

Parter i det nationella målet

Klagande: ”Alti” OOD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (direktören vid avdelningen ”överklaganden och skatte-/socialförsäkringspraxis” – Plovdiv vid den nationella skattemyndighetens centralförvaltning)

Tolkningsfrågor

1. Ska artikel 205 i rådets direktiv 2006/112/EG1 av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt jämförd med proportionalitetsprincipen tolkas så, att en registrerad person som är mottagare av en skattepliktig transaktion för vilken denne är solidariskt betalningsansvarig för den mervärdesskatt som leverantören inte betalat in till skattemyndigheten, förutom leverantörens huvudskuld (mervärdesskatteskulden), även har en accessorisk skyldighet att betala lagstadgad dröjsmålsränta på kapitalbeloppet som ersättning för den skada som dröjsmålet orsakat från den tidpunkt då gäldenären hamnade i dröjsmål fram till tidpunkten då omprövningsbeslutet genom vilket det solidariska betalningsansvaret fastställdes meddelades eller tidpunkten då betalning sker?

2. Ska artikel 205 i direktiv 2006/112/EG jämförd med proportionalitetsprincipen tolkas så, att de utgör hinder för en nationell bestämmelse som den i artikel 16.3 i Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks (skatte- och socialförsäkringsprocesslagen), enligt vilken tredje mans ansvar för en beskattningsbar persons obetalda skatteskulder omfattar både skatten och dröjsmålsräntan?

____________

1 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt

EUT L 347, 2006, s. 1).