Αναίρεση που άσκησε στις 3 Δεκεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στην υπόθεση T-47/18, UZ κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση C-894/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: V. Montebello-Demogeot, I. Lázaro Betancor)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: UZ

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

ως εκ τούτου, να απορρίψει την προσφυγή ακυρώσεως που ασκήθηκε σε πρώτο βαθμό·

να κρίνει ότι κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα που αφορούν την παρούσα διαδικασία·

να καταδικάσει την UZ στα δικαστικά έξοδα της πρωτοβάθμιας διαδικασίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται πλάνη περί το δίκαιο, παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών και έλλειψη αιτιολογίας, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο εσφαλμένα έκρινε ότι οι έρευνες οι οποίες διενεργήθηκαν στερούνταν αντικειμενικής αμεροληψίας. Η περιορισμένη και προϋπάρχουσα γνώση των πραγματικών περιστατικών εκ μέρους ενός από τα πρόσωπα που διενήργησαν την έρευνα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την ύπαρξη εύλογης αμφιβολίας ως προς την αντικειμενική αμεροληψία του, καθώς το γεγονός της συμμετοχής περισσοτέρων προσώπων στη διεξαγωγή της σχετικής έρευνας ήταν ικανό να άρει την αμφιβολία αυτή. Το ουσιώδες αυτό στοιχείο δεν λήφθηκε καν υπόψη από τους δικαστές της ουσίας. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο παρέλειψε να εξετάσει και να αιτιολογήσει, όπως απαιτεί η νομολογία, με ποιον τρόπο η φερόμενη έλλειψη αντικειμενικής αμεροληψίας θα μπορούσε, στο πλαίσιο αυτό, να οδηγήσει σε διαφορετικό αποτέλεσμα.

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται πλάνη περί το δίκαιο, παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών και έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με τη διαπίστωση παραβίασης της αρχής της ισότητας των όπλων κατά τη διάρκεια των εργασιών του πειθαρχικού συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο ισχυρίζεται ότι οι δικαστές της ουσίας δεν έλαβαν προσηκόντως υπόψη τα πραγματικά περιστατικά, καθόσον εσφαλμένως έκριναν ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (στο εξής: ΑΔΑ) εκπροσωπήθηκε από δύο πρόσωπα, ενώ η πρωτοδίκως προσφεύγουσα απήλαυε ισοδυνάμων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι συνοδευόταν από τον δικηγόρο της. Το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι το Γενικό Δικαστήριο απέστη αδικαιολογήτως της νομολογίας του σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των όπλων σε διοικητικές υποθέσεις και παρέλειψε να εξετάσει εάν, ελλείψει αυτής της φερόμενης πλημμέλειας, η διαδικασία θα μπορούσε να έχει διαφορετική έκβαση.

Με τον τρίτο λόγο ακυρώσεως, ο οποίος στηρίζεται σε πλάνη περί το δίκαιο, παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών και έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με τη διαπίστωση προσβολής του δικαιώματος ακροάσεως της προσφεύγουσας, το Κοινοβούλιο ισχυρίζεται ότι η προσφεύγουσα έτυχε της δέουσας ακροάσεως, αφενός, προφορικώς, βάσει εξουσιοδοτήσεως της ΑΔΑ, και, αφετέρου, μέσω της υποβολής των γραπτών της παρατηρήσεων κατόπιν της προφορικής ακροάσεως. Δεδομένου ότι η εξουσιοδότηση αυτή προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες και παρέχεται μόνον όταν η εξουσιοδοτούσα ΑΔΑ αδυνατεί να ενεργήσει η ίδια για υπηρεσιακούς λόγους, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 22 του παραρτήματος IX του ΚΥΚ. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προβάλλει πλάνη σε σχέση με τον χαρακτηρισμό της πράξεως υποβιβασμού από τον βαθμό AD 13 στον βαθμό AD 12 ως σοβαρής κυρώσεως, καθόσον η κύρωση αυτή συνεπαγόταν την απώλεια σημαντικής διευθυντικής θέσης. Τέλος, το Κοινοβούλιο ισχυρίζεται ότι οι δικαστές της ουσίας δεν εξέτασαν εάν η προσφεύγουσα θα μπορούσε, σε περίπτωση που είχε τύχει ακροάσεως απευθείας από την ΑΔΑ, να προσκομίσει περαιτέρω στοιχεία σε σχέση με αυτά που περιλαμβάνονταν στον φάκελο και σε ποιο βαθμό η απόφαση της ΑΔΑ θα μπορούσε πράγματι, στην περίπτωση αυτή, να είναι διαφορετική.

____________