Žalba koju je 3. prosinca 2019. podnio Europski parlament protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 20. rujna 2019. u predmetu T-47/18, UZ protiv Parlamenta

(predmet C-894/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europski parlament (zastupnici: V. Montebello-Demogeot, I. Lázaro Betancor, agenti)

Druga stranka u postupku: UZ

Žalbeni zahtjev

ukinuti pobijanu presudu;

posljedično, odbiti tužbu u prvostupanjskom postupku;

odlučiti da svaka od stranaka snosi vlastite troškove koji su nastali u ovom postupku;

naložiti osobi UZ snošenje troškova prvostupanjskog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava, iskrivljavanju činjenica i nedostatnom obrazloženju, Parlament ističe da je Opći sud pogrešno zaključio da provedene istrage sadržavaju nedostatak objektivne nepristranosti. Ograničeno prethodno poznavanje činjenica jednog od istražitelja nije takvo da opravdava legitimnu sumnju u pogledu njegove objektivne nepristranosti jer se tu sumnju moglo otkloniti intervencijom nekoliko istražitelja u okviru iste istrage. Taj ključni element sud koji je odlučivao o meritumu nije ni uzeo u obzir. Naposljetku, Opći sud nije razmatrao ni obrazložio na koji je način navodni nedostatak objektivne nepristranosti u ovom kontekstu mogao dovesti do drukčijeg ishoda, kao što to zahtijeva sudska praksa.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava, iskrivljavanju činjenica i nedostatnom obrazloženju zaključka da je postojala povreda načela jednakosti oružja tijekom rada stegovnog povjerenstva. Parlament ističe da sud koji je odlučivao o meritumu nije uzeo u obzir činjenične elemente time što je pogrešno utvrdio da su tijelo za imenovanje predstavljale dvije osobe, pri čemu je tužitelj imao jednaka prava jer je bio u pratnji svojeg odvjetnika. Parlament ističe da Opći sud neosnovano nije uzeo u obzir svoju sudsku praksu u pogledu primjene načela jednakosti oružja u upravnom području te nije ispitao je li moguće da bi ishod postupka bio drukčiji da nije došlo do te navodne nepravilnosti.

Svojim trećim žalbenim razlogom, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava, iskrivljavanju činjenica i nedostatnom obrazloženju zaključka o postojanju povrede tužiteljeva prava na saslušanje, Parlament ističe da je tužitelj pravilno saslušan, s jedne strane, usmenim putem na temelju prijenosa ovlasti tijela za imenovanje i, s druge strane, podnošenjem svojih pisanih očitovanja nakon rasprave. Budući da je prijenos ovlasti predviđen internim propisom i da se primjenjuje samo ako tijelo za imenovanje koje prenosi ovlasti ne može sâmo djelovati zbog službenih razloga, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava smatrajući da se nije poštovalo članak 22. Priloga IX. Pravilniku o osoblju. Nadalje, Parlament se poziva na pogrešku u kvalifikaciji prelaska iz razreda AD 13 u AD 12 kao teške sankcije zbog toga što ona podrazumijeva gubitak rukovoditeljskog položaja. Naposljetku, Parlament tvrdi da sud koji je odlučivao o meritumu nije ispitao bi li tužitelj mogao iznijeti elemente različite od onih koji su se nalazili u spisu da ga je tijelo za imenovanje izravno saslušalo i u kojoj bi mjeri odluka tijela za imenovanje stvarno mogla biti drukčija.

____________