Žalba koju je 28. studenoga 2019. podnio FV protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 19. rujna 2019. u predmetu T-153/17, FV protiv Vijeća

(predmet C-877/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: FV (zastupnik: É. Boigelot, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

ukinuti presudu od 19. rujna 2019. (T-153/17);

posljedično, prihvatiti žaliteljev zahtjev iz prvostupanjskog postupka i prema tome poništiti izvješća o ocjeni za 2014. i 2015. godinu koja su konačno donesena 5. prosinca 2016;

naložiti tuženiku snošenje svih troškova dvaju postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Donesenom presudom odbijen je zahtjev za poništenje izvješća o ocjeni za 2014. i 2015. godinu.

Žalitelj se u okviru žalbenog razloga poziva, s jedne strane, na povredu dužnosti nadzora i obveze obrazlaganja, kao i na iskrivljavanje spisa te, s druge strane, na povredu uputa za ocjenjivanje, obveze obrazlaganja i brižnog postupanja kao i na očitu pogrešku u ocjeni.

Prema žaliteljevu mišljenju, Opći sud počinio je očitu pogrešku u ocjeni i iskrivio činjenice time što je smatrao da je njegovo navodno neprimjereno ponašanje jedini razlog zbog kojeg mu je uprava dala ocjenu „prolazan” u okviru „osjećaja odgovornosti” iako je ta rubrika u uputama za ocjenjivanje definirana kao „zalaganje dotične osobe za svoj posao, spremnost na izvršavanje zadataka na aktivan i konstruktivan način”.

Osim toga, Opći sud nije pravilno razmotrio smanjenje žaliteljevih zadataka. Bolest i rad s polovicom punog radnog vremena iz zdravstvenih razloga ne mogu opravdati oduzimanje dijela dužnosnikovih zadataka, k tomu bez njegova pristanka.

Usto, žalitelj osporava ocjenu Općeg suda u pogledu promjene ureda i radnog mjesta, kao i njegova ponašanja tijekom postupka ocjenjivanja za 2014. godinu i ističe da ona čini iskrivljavanje spisa.

Naposljetku, u donesenoj presudi nije se kritiziralo nepostojanje brižnog postupanja, osobito kad je riječ o dužnosniku čije je psihološko zdravlje narušeno te se nije primijenilo članak 59. stavak 1. podstavak 3. Pravilnika o osoblju.

____________