Odvolanie podané 28. novembra 2019: FV proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. septembra 2019 vo veci T-153/17, FV/Rada

(vec C-877/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: FV (v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Ďalší účastník konania: Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok z 19. septembra 2019 (T-153/17),

v dôsledku toho vyhovieť návrhom odvolateľa predloženým na prvom stupni a zrušiť hodnotiace správy týkajúce sa období rokov 2014 a 2015 prijaté s konečnou platnosťou 5. decembra 2016,

uložiť odporkyni povinnosť nahradiť všetky trovy konania vynaložené na oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutý rozsudok zamietol návrh na zrušenie hodnotiacich správ za roky 2014 a 2015.

Odvolateľ uplatňuje odvolací dôvod založený na nesplnení povinnosti preskúmania a povinnosti odôvodnenia, ako aj na skreslení spisu, a ďalej na nedodržaní príručky pre hodnotenie, povinnosti odôvodnenia a starostlivosti, ako aj na zjavne nesprávnom posúdení.

Všeobecný súd sa podľa odvolateľa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia a skreslenia skutkového stavu, keď dospel k záveru, že jeho údajne nevhodné správanie bolo jediným dôvodom, prečo mu administratíva udelila hodnotenie „dostatočný“ vo vzťahu k „zmyslu pre zodpovednosť“, hoci príručka pre hodnotenie definuje túto rubriku ako „prístup danej osoby k jej práci, jej ochota aktívne a konštruktívne vykonávať svoje úlohy“.

Odvolateľ sa okrem toho domnieva, že Všeobecný súd nevykonal správne preskúmanie úloh odvolateľa. Choroba a práca na polovičný pracovný úväzok zo zdravotného dôvodu nemôžu podľa jeho názoru odôvodniť odňatie časti úloh úradníka a navyše bez jeho súhlasu.

Odvolateľ ďalej spochybňuje posúdenie Všeobecného súdu, pokiaľ ide o zmenu kancelárie a pracovného miesta, ako aj jeho chovanie v priebehu hodnotiaceho obdobia 2014 a domnieva sa, že ide o skreslenie spisu.

Odvolateľ napokon tvrdí, že napadnutý rozsudok nevytkol porušenie zásady starostlivosti, najmä vzhľadom na to, že šlo o úradníka, ktorého psychické zdravie bolo narušené, a neuplatnil článok 59 ods. 1 tretí pododsek služobného poriadku.

____________